รายวิชาทั้งหมด 
ง31204กราฟิกแอนิเมชั่นและการนำเสนอข้อมูล
ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศSelf enrolment
ง21103 เทคโนโลยีสารสนเทศSelf enrolment
ง21201 คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิตSelf enrolment
ง21204 สื่อมัลติมีเดียSelf enrolment
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศSelf enrolment
ง23201 กราฟิกแอนนิเมชั่นSelf enrolment
ง32201 การจัดการฐานข้อมูลSelf enrolment
ง32202 การผลิตวีดิทัศน์Self enrolment
ง32205 เครือข่ายอินเตอร์และเว็บไซต์Self enrolment
ง32205 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตSelf enrolment
ง32206 เว็บเพจและการจัดการเว็บไซต์Self enrolment
ง33201 การเขียนโปรแกรม1Self enrolment
ง33202 การออกแบบผลิตภัณฑ์Self enrolment
ง33206 การเขียนโปรแกรม2Self enrolment
ง33207 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์Self enrolment